انواع قیطان

انواع نوار

طناب های مکرومه بافی

طناب بامبو

طناب1/5 تا 3/5 سانتی

طناب اتومات

طناب 3/5 سانتی

طناب زرباف

طناب عمودی

طناب بندک

سیم اطویی با روکش پنبه نسوز

طناب کوهنوردی

طناب بندک

طناب کوهنوردی

سیم اطویی با روکش پنبه نسوز

کش ماسک